Algemene Voorwaarden B&W Cosmetics BV

  

Artikel 1 Definities & toepasselijkheid

 

 

 1. B&W Cosmetics BV: de opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 56498837.
 2. Wederpartij: de natuuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie zaken zullen worden geleverd.
 3. Overeenkomst: elke afspraak en/ of bestelling tussen de wederpartij en opdrachtnemer ten behoeve van de wederpartij, conform het bepaalde in de overeenkomst, bestelling of opdrachtbevestiging.
 4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop, waaronder die welke tot stand komen via de webshop op de website www.bw­cosmetics.nlvan B&W Cosmetics BV, gevestigd te Dordrecht, hierna te noemen: “B&W Cosmetics BV”.
 6. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor voor de uitvoering daarvan derde dienen te worden betrokken.
 7. De wederpartij of (internet)koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”. Deze wederpartij kan uitsluitend een rechtspersoon zijn of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 8. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e­mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 9. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden
 10. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden staan geregeld worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden
 11. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 5 van dit artikel vermelde website van B&W Cosmetics BV.
 12. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door B&W Cosmetics BV verkochte gereedschappen en machines en de daarbij behorende accessoires.
 13. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen en deelbestellingen.
 15. Indien B&W Cosmetics BV niet steeds strikte nalevering van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat laatstgenoemde het recht verliest om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 16. B&W Cosmetics BV heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden op voorhand met de wederpartij(s) besproken.
 17. Indien B&W Cosmetics BV deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. B&W Cosmetics BV hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes, prijzen

 

 1. Ieder aanbod en elke offerte van B&W Cosmetics BV is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft B&W Cosmetics BV het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. B&W Cosmetics is niet aan haar offertes gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door de wederpartij zijn verstrekt. Laatstgenoemde staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie aan B&W Cosmetics BV verstrekt.
 4. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van de offerte dan is B&W Cosmetics BV daaraan niet verbonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij B&W Cosmetics BV anders aangeeft.
 5. De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten, afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 6. Levertijden in een offerte zijn altijd indicatief en geven wederpartij bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukken en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht B&W Cosmetics BV niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 8. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft B&W Cosmetics BV het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 9. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen.
 10. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van B&W Cosmetics BV zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 11. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en/of bestellingen.
 12. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van B&W Cosmetics BV en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan B&W Cosmetics BV worden geretourneerd.
 13. B&W Cosmetics BV is gerechtigd haar prijslijsten aan te passen. De nieuwe prijslijsten en de ingangsdatum van deze nieuwe prijslijsten worden op de website bekend gemaakt en gelden vanaf deze ingangsdatum voor alle orders of bestelling.
 14. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor B&W Cosmetics BV (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet­ en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft B&W Cosmetics BV het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

 

Artikel 3 De overeenkomst en de uitvoering daarvan

 

 

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat de wederpartij het aanbod van B&W Cosmetics BV heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien B&W Cosmetics BV schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. De wederpartij is niet gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling te annuleren
 3. B&W Cosmetics BV is pas gebonden aan een bestelling dan wel mondelinge afspraken als de wederpartij hiervan een ontvangstbevestiging heeft ontvangen of wel met de uitvoering van de bestelling/bestellingen of afspraak/ afspraken is begonnen. Een en ander geldt, tenzij op de website anders wordt vermeld.
 4. Eventuele tekeningen, specificaties, maten, modellen, constructies, en andere (technische) bescheiden of materialen maken deel uit van de overeenkomst en/of bestelling, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 5. Indien partijen een levertermijn zijn overeengekomen dan begint deze termijn pas te lopen nadat alle benodigde informatie c.q. gegevens voor de afhandeling van de opdracht in bezit zijn van B&W Cosmetics BV.
 6. Indien de in lid 6 bedoelde gegevens, materialen, informatie en/of maten niet tijdig aan B&W Cosmetics BV verstrekt worden, dan heeft laatstgenoemde het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten bij wederpartij in rekening te brengen
 7. Alle overeenkomsten en/of bestellingen worden door B&W Cosmetics BV uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.
 8. Indien voor de levering van bepaalde diensten of producten een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient wederpartij B&W Cosmetics BV schriftelijk in gebreke te stellen. Wederpartij dient daartoe B&W Cosmetics BV een redelijke termijn te geven om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 9. B&W Cosmetics BV zal de overeenkomst en de daarbij behorende werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren.
 10. B&W Cosmetics BV heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde, zonder wederpartij hiervan in kennis te stellen.
 11. Het versturen van de factuur kan echter ook indien dit overeen is gekomen, achteraf bij het verzenden van het product, worden meegezonden.
 12. Wanneer B&W Cosmetics BV en wederpartij overeen zijn gekomen dat er aanbetaling dient plaats te vinden dan kan B&W Cosmetics BV de uitvoering van de werkzaamheden, overeenkomst of bestelling opschorten totdat B&W Cosmetics BV de aanbetaling daadwerkelijk ontvangen heeft.
 13. Indien B&W Cosmetics BV in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op locatie van de wederpartij of een door wederpartij aangewezen locatie dient te verrichten, dan draagt de wederpartij er zorg voor dat kosteloos de gewenste faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan B&W Cosmetics BV. Hetgeen in dit lid is bepaald geldt ook ten opzichte van derden die door B&W Cosmetics BV betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
 14. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of de bevestigingsplaatsen en montageplaatsen van het uit te voeren werk geschikt zijn voor montage van de te leveren zaken, ongeacht eventueel door B&W Cosmetics BV gegeven adviezen of beoordelingen. Indien B&W Cosmetics BV of een door B&W Cosmetics BV ingeschakelde derde het niet verantwoord acht tot montage c.q. installatie over te gaan dan heeft B&W Cosmetics BV het recht de zaken achter te laten, zonder deze te monteren.

 

Artikel 4 wijzigen, annuleren, opschorten en ontbinden van de overeenkomst

 

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
 2. Wijziging, aanpassing en/of annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van B&W Cosmetics BV.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan B&W Cosmetics BV een verzoek tot, wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst weigeren. B&W Cosmetics BV heeft dan recht op betaling voor de (indien van toepassing)verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.

 

 1. Een overeenkomst en/of bestelling waarvoor maatwerk is vereist kan te nimmer worden geannuleerd.
 2. Ingeval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de wederpartij, is de wederpartij schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van B&W Cosmetics BV.

 

 1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door B&W Cosmetics BV niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die B&W Cosmetics BV bij het tot stand komen van de overeenkomst en/of bestelling niet bekend waren, heeft B&W Cosmetics BV te allen tijde het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst en/of bestelling mogelijk blijft.

 

 1. Indien de wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan B&W Cosmetics BV toegerekend kunnen worden, dan zal laatstgenoemde geen meerkosten in rekening brengen.

 

 1. B&W Cosmetics BV is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
 • Wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

 

 • B&W Cosmetics BV na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat wederpartij haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen.

 

 • Wederpartij de (indien van toepassing verklaarde) overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan.

 

 1. Indien B&W Cosmetics BV overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Schort B&W Cosmetics BV de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

 1. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen beschikt, heeft B&W COSMETICS BV de mogelijkheid om de overeenkomst danwel de bestelling te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.

 

Artikel 5 Account registratie

 

 

 1. De wederpartij dient zich als klant aan te melden en te registreren bij B&W Cosmetics BV om zodoende via de website orders te kunnen plaatsen en zaken te kunnen kopen.
 2. Na het verstrekken van de benodigde informatie door de wederpartij aan B&W Cosmetics BV, komt de registratie tot stand nadat de aanmelding door B&W Cosmetics BV per e­mail is bevestigd op het door de wederpartij opgegeven e­mailadres. Hiermee is de registratie voltooid.
  1. De registratie bij B&W Cosmetics BV is klant gebonden en niet overdraagbaar.

 

 

 1. De klant maakt online op de website zelf een account aan met een eigen wachtwoord. ​(Bij vergeten of verlies van het wachtwoord of inlogcode is het mogelijk het wachtwoord of de inlogcode per e­mail opnieuw toe te laten sturen. De wederpartij kan zelf het wachtwoord bij de eigen instellingen wijzigen).

 

 1. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord of inlogcode. De wederpartij dient B&W Cosmetics BV direct in kennis te stellen bij enige constatering of vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en/of zijn wachtwoord en/of inlogcode.

 

 1. Als het account is aangemaakt verkrijgt het account een wachtstatus, waarna het account bij juiste invoering, vrij wordt gegeven.

 

 1. B&W Cosmetics BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om een aanmelding te weigeren. B&W Cosmetics BV heeft in ieder geval het recht een aanmelding te weigeren als B&W Cosmetics BV vermoedt dat de ingevulde gegevens vals of onjuist zijn of indien B&W Cosmetics BV redenen heeft om misbruik van de website of haar dienstverlening te vermoeden of te vrezen heeft.

 

 1. B&W Cosmetics BV zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien B&W Cosmetics BV als gevolg van wet­ en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers van B&W Cosmetics BV.

 

 

Artikel 6 Overige verplichtingen van de wederpartij

 

 

 1. Alle door B&W Cosmetics BV geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van B&W Cosmetics BV afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en dient beschadiging te voorkomen.

 

 1. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden om de zaken via markplaats of een ander internetforum te koop aan te bieden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van B&W Cosmetics BV.

 

 1. De wederpartij mag in de displays welke van B&W Cosmetics BV zijn afgenomen slechts zaken van B&W Cosmetics BV neerzetten of tonen.

 

 1. De wederpartij mag de displays slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en is gehouden de displays in goede en toonbare staat te houden.

 

 1. Bij overtreding van de bepalingen van de voorafgaande leden verbeurt de wederpartij aan B&W Cosmetics BV een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 400,00 per overtreding. Een en ander onverminderd het recht van B&W Cosmetics BV om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Indien de wederpartij zijn in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen niet nakomt, heeft B&W Cosmetics BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

 

 1. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en B&W Cosmetics BV nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van B&W Cosmetics BV om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

 

 

Artikel 7 Levering, leveringstermijnen

 

 

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien B&W Cosmetics BV haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

 

 1. Bij zaken die uit voorraad leverbaar zijn, streeft B&W Cosmetics BV erna deze zaken binnen 1 werkdag na ontvangst van de order of bestelling en alle benodigde gegevens, te verzenden.

 

 1. B&W Cosmetics BV is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door B&W Cosmetics BV kan worden gefactureerd.

 

 1. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de

 

te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van B&W Cosmetics BV verlaten of het moment waarop B&W Cosmetics BV aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

 

 1. Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door B&W Cosmetics BV te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. B&W Cosmetics BV is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook ­ al dan niet aan de zaken zelf ­ die verband houdt met de verzending of het transport.

 

 1. Indien B&W Cosmetics BV de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.

 

 1. Bij bestellingen met een waarde van € 150,00 of minder, zal € 8,95 aan verzend­ en administratie kosten in rekening worden gebracht. (Excl. BTW)

 

 1. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft B&W Cosmetics BV het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet B&W Cosmetics BV binnen een door B&W Cosmetics BV te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.

 

 1. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. B&W Cosmetics BV heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor B&W Cosmetics BV een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag­)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van B&W Cosmetics BV alsnog nakoming te vorderen.

 

 1. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat B&W Cosmetics BV alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

 

Artikel 8 Klachten en retourzendingen

 

 

 

 1. Wederpartij is verplicht het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken ter beschikking zijn gesteld door B&W Cosmetics BV. Daarbij dient onderzocht te worden of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst en/of bestelling voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Bij aanwezigheid van een gebrek dient de wederpartij B&W Cosmetics BV terstond, doch binnen 1 week, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen.

 

 1. Indien de wederpartij niet binnen 1 week na de dag van de levering van de bestelling en/of diensten B&W Cosmetics BV schriftelijk en gemotiveerd wijst op de gebreken, dan wordt de wederpartij geacht met de staat van de bestelling en/of diensten, in te stemmen en vervalt het klachtrecht, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden een langere termijn voortvloeit.

 

 1. B&W Cosmetics BV dient door wederpartij in staat te worden gesteld klachten te controleren.

 

 1. Overige klachten ten aanzien van de zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de toepasselijke houdbaarheids­ of garantietermijn maar uiterlijk binnen 2 maanden na levering – schriftelijk aan B&W Cosmetics BV te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete houdbaarheids­ of garantietermijn geldt, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

 

 1. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan B&W Cosmetics BV is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

 

 1. Bestelde zaken worden in de bij B&W Cosmetics BV voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven afmetingen, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van B&W Cosmetics BV. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

 

 1. Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. Wederpartij is ook dan verplicht het geleverde af te nemen en te betalen.

 

 1. De wederpartij moet B&W Cosmetics BV in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan B&W Cosmetics BV verstrekken. Op voorhand zal het onderzoek middels foto opvraag in behandeling worden genomen. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats conform Carry­in garantie. Dit betekent dat de wederpartij zelf zorg dient te dragen dat het product bij de juiste partij komt ter onderzoek c.q. reparatie.
  1. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door B&W Cosmetics BV te bepalen wijze en in de originele ongeopende verpakking, inclusief bijbehorende accessoires en documentatie.

 

 

 1. Uitsluitend in geval van een klacht over de eigenschappen van de geleverde zaak, kan retourzending van zaken in aangebroken verpakkingen worden geaccepteerd.

 

 1. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

 

 1. Geen klachten zijn mogelijk indien de wederpartij de zaken heeft vermengd met andere producten.

 

 1. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd, of geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.

 

 1. B&W Cosmetics BV verhelpt alleen een tekortkoming ten aanzien van geleverde zaken en de daarbij behorende werkzaamheden indien wederpartij aantoont dat deze het gevolg is van een uitsluitend vóór de levering c.q. voltooiing van het werk gelegen en tevens aan B&W Cosmetics BV toe te rekenen oorzaak (bijvoorbeeld: ondeugdelijk materiaal, gebrekkige fabricage en/of montage) en/of bestaat uit het ontbreken van een uitdrukkelijke toegezegde eigenschap. B&W Cosmetics BV bepaalt op welke wijze de tekortkoming wordt verholpen.
 2. Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft B&W Cosmetics BV de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

 1. Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen vinden over de klacht, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten daarvan komen voor rekening van de partij die door de deskundige in ongelijk wordt gesteld, tenzij partijen vooraf anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 9 Garanties

 

 

 1. B&W Cosmetics BV zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. B&W Cosmetics BV staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

 

 1. Indien voor de door B&W Cosmetics BV geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. B&W Cosmetics BV zal de wederpartij hierover informeren.

 

 1. Indien B&W Cosmetics BV voor de productie van de zaken grondstoffen of materialen van derden betrekt, baseert B&W Cosmetics BV zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze grondstoffen of materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van die grondstoffen of materialen aan B&W Cosmetics BV zijn verstrekt. Indien voor de geleverde grondstoffen of materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. B&W Cosmetics BV zal de wederpartij hierover informeren.

 

 1. De garantie van 1 jaar welke van toepassing is op machines, geldt niet voor de aangesloten accessoires, behandelkoppen, airbrushes, slangen en daarop lijkende c.q. bijbehorende onderdelen/ bijvoegingen.

 

 1. B&W Cosmetics BV garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken uiteindelijk geschikt zijn voor toepassing op het individu waarvoor de wederpartij deze zaken wenst te (doen) gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. In het bijzonder kan B&W Cosmetics BV er niet voor instaan dat een bepaald individu niet afwijkend of allergisch op de zaken reageert, ondanks alle zorg waarmee de zaken zijn samengesteld.
 2. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.

 

 1. Bij een terecht beroep op de garantie zal B&W Cosmetics BV ­ naar haar keuze ­ kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

 1. Zaken die op maat zijn gemaakt worden te nimmer door B&W Cosmetics BV terug genomen, tenzij de zaak gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar een nalatigheid of door een fout van B&W Cosmetics BV te wijten is. In dat geval zal B&W Cosmetics BV zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuwe zaak te leveren.

 

 1. De garantie is op basis van Carry­ In. Dit betekent dat de wederpartij zelf zorg dient te dragen dat het product bij de juiste partij komt ter onderzoek c.q. reparatie.

 

 1. Zoals wettelijk vastgelegd geldt er geen garantie voor schade als gevolg van water, vocht, stoten en vallen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 

 

 1. Buiten de overeengekomen c.q. gegeven garanties zoals een houdbaarheid garantie, aanvaardt B&W Cosmetics BV geen enkele aansprakelijkheid. Hierop in uitzondering genomen de aansprakelijkheid voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving en/of geleden verlies, personenschade, letselschade of vertragingsschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend het volgende verstaan:

 

 • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van B&W Cosmetics BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan B&W Cosmetics BV toegerekend kunnen worden;

 

 • Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

 

 1. Indien B&W Cosmetics BV aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van B&W Cosmetics BV altijd beperkt tot het bedrag dat verzekeraar uitkeert. Indien er geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt of niet onder de dekking van de verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.

 

 1. De wederpartij moet B&W Cosmetics BV uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

 

 1. B&W Cosmetics BV is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:

 

 1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens B&W Cosmetics BV verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;

 

 1. door ondeskundige of onjuiste bewaring (opslag) van de geleverde zaken;

 

 1. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan B&W Cosmetics BV verstrekte informatie;

 

 1. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;

 

 1. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;

 

 1. doordat door of namens de wederpartij bewerkingen aan de geleverde zaken zijn uitgevoerd of deze zaken met nadere producten zijn gemengd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van B&W Cosmetics BV.

 

 1. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart B&W Cosmetics BV uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

 

 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van B&W Cosmetics BV of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal B&W Cosmetics BV de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

 

 

 

Artikel 11 Betaling

 

 

 1. B&W Cosmetics BV heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betalingen van bestellingen via de website moeten plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven op de website. Overige betalingen moeten plaatsvinden op de overeengekomen wijze. Betaling op andere wijzen is alleen toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 1. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

 

Indien wederpartij niet tijdig betaalt is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft B&W Cosmetics BV het recht, nadat zij wederpartij minimaal eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere

 

ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente zoals bedoelt in artikel 119 en 119a, boek 6 Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

 

 1. Indien na aanmaning door B&W Cosmetics BV betaling alsnog uitblijft, heeft B&W Cosmetics BV bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen met een minimum van € 40,00.

 

 1. De incassokosten zijn als volgt wettelijk bepaald :

 

 • Hoofdsom tot € 2.500, incassokosten minimaal 15%;

 

Hoofdsom tussen € 2.500 en € 5.000: incassokosten maximaal 10%; Hoofdsom tussen € 5.000 en € 10.000: incassokosten maximaal 5%; Hoofdsom tussen € 10.000 en € 25.000: incassokosten maximaal 1%.

 1. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de factuur komen voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij de incassokosten verschuldigd.

 

 1. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft B&W Cosmetics BV het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft B&W Cosmetics BV eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

 

 1. Door de wederpartij gedane betalingen worden door B&W Cosmetics BV eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 

 1. De wederpartij mag de vorderingen van B&W Cosmetics BV niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op B&W Cosmetics BV heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 

 

 1. B&W Cosmetics BV behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan B&W Cosmetics BV heeft nagekomen.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

 

 1. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.

 

 1. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.

 

 1. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

 1. Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel een recht daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht B&W Cosmetics BV daarvan onmiddellijk, doch zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.

 

 1. Wanneer wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen, is B&W Cosmetics BV. gerechtigd de geleverde zaken, zonder rechtelijke machtiging, terug te nemen.

 

 1. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van B&W Cosmetics BV bewaren.

 

 1. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs­ of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal B&W Cosmetics BV op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 2. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of B&W Cosmetics BV een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan B&W Cosmetics BV en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van B&W Cosmetics BV op

 

vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

 

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

 

 

 1. Tenzij anders is overeengekomen behoudt B&W Cosmetics BV de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte gegevens, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van B&W Cosmetics BV en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan wederpartij daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

 

Artikel 14 Faillissement/ beschikkingsonbevoegdheid

 

 

 1. B&W Cosmetics BV heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

 

 1. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

 

 1. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

 

 1. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

 

 1. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

 

 1. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 15 Overmacht

 

 

 1. Onder overmacht verstaat B&W Cosmetics BV, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop B&W Cosmetics BV gene invloed kan uitoefenen, doch waardoor B&W Cosmetics BV niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van B&W Cosmetics BV of van derden (zoals leveranciers) daaronder begrepen.

 

 1. B&W Cosmetics BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel B&W Cosmetics BV als wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.

 

 1. Indien B&W Cosmetics BV ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling gedeeltelijk is nagekomen is B&W Cosmetics BV gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te factureren. Wederpartij dient deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst en/of bestelling.

 

 1. B&W Cosmetics BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 1. Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van B&W Cosmetics BV ligt. Als zo’n omstandigheid geldt in ieder geval:

 

 • Oproer;

 

 • Oorlog of oorlogsgevaar;

 

 • Mobilisatie;

 

 • Bedrijfsbezetting;

 

 • Werkstaking, boycot, blokkade;

 

 • Natuurramp;

 

 • (kern)Explosie;

 

 • Ernstige brand;

 

 • Uitstroming van giftige of anderszins gevaarlijke stoffen of gassen;

 

 • Uitval van toevoer van energie;

 

 • Overheidsmaatregel (eventueel ook een buitenlandse) zoals: een in­ en uitvoerverbod, een levering­ of productieverbod;
 • Tekortschieten door een leverancier/producent of andere hulppersonen door overmacht in de zin van dit lid.

 

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 

 

 1. 1.     Op alle overeenkomsten, bestellingen, facturen en/of offertes tussen de wederpartij en B&W Cosmetics BV is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Alle geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 1. Kan het geschil niet onderling worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van hetzij de vestigingsplaats van B&W Cosmetics BV, hetzij de woonplaats van wederpartij.
 2. Partijen hebben de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.
 3. Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eerdere versies daarvan.

 

 

 

Vastgesteld te Dordrecht op 24 april 2017